Siri Cantonese Voice Command Examples: Enhance Your iPhone Experience

Are you looking to enhance your iPhone experience with Siri Cantonese voice commands? Below are some examples of voice commands you can use to maximize your iPhone’s capabilities in Cantonese. Whether you’re looking to send messages, make calls, set reminders, or find information, Siri can help you navigate your iPhone with ease. So, let’s explore some Cantonese voice command examples to make the most of your iPhone experience.

Basic Commands #1

“Punch Je Mo Ji (開機)”
“Jup Ji Mo Ji (關機)”
“Kaan Cha Je Mo Ji (充電)”
“Char Siu Mo (打電話)”
“Mo Lei Mo Cha (發短訊)”

Device Control #2

“Sang Ge Ji Mo Ji Mo Hing (開啟設定)”
“Bei Ji Ji Mo Ji Hang (設置音量)”
“Sang Ge Ji Mo Ji Mo Ting (設定銀幕)”

Navigation and Directions #3

“Kai Nei Ji Mo Lok (開啟地圖)”
“Cha Xun Pai Ban Ji Mo (查詢排班)”
“Jyut Jing Fu Jing (製定路線)”
“Mo Nei Ji Mo Lok Nei San Ban (發地圖聯絡人)”

Entertainment and Media #4

“Ying Ge Ji Mo Ji Xiu Jing (播放音樂)”
“Cha Xun Ji Ge Da Zuo Bo Mo (查詢電影資訊)”
“Gei Wo Ting Ge Xin Wen (給我聽歌新聞)”
“Cha Xun Ji Mo Kan Ji (查詢電視節目表)”

Internet Browsing #5

“Cha Xun Zi Liao Gwang Da (查詢資料網站)”
“Da Cuo Wang Zheng Ming (打錯網址)”
“Sang Nei Ji Mo Da Bai Du (上網查詢百度)”
“Kai Nei Ji Mo Cha Nei Sheklam (開網查內石磊)”

Personal Assistant #6

“Ro Ze Ji Mo Sa Tung Yi Zheng (設定提醒事項)”
“Cha Xun Yi Ji Mo Qi Shi Ying (查詢衣飾應用)”
“Gei Mo Mo Chi Fing Zi (給模模吃飯店)”
“Jup Ji Mo Ji Go Bo (關機記起步)”